En què et poden ajudar les llistes d’autoavaluació

Els llocs de treball són les àrees dels centres d’activitats laborals, edificades o no, on s’estan els treballadors o allà on aquests poden accedir per motius de treball. Les instal·lacions de servei o de protecció annexes també són considerades parts dels llocs de treball.

Per normativa, totes les empreses han de realitzar l’avaluació de riscos i planificar l’activitat preventiva, amb la inclusió dels perills derivats de la utilització dels llocs de treball.

En aquest sentit, l’empresa ha d’identificar els possibles perills o orígens de lesions desencadenats per les condicions físiques que puguin presentar els llocs de treball i per la seva utilització, així com avaluar-ne el risc i establir un tractament i control adients.

Les activitats d’avaluació i planificació han de tenir en compte els requisits legals que són d’aplicació. Existeix una reglamentació diversa i extensa que regula les disposicions mínimes de seguretat i salut que han de complir els llocs de treball.

El RD 486/19971 és el reglament que en l’àmbit de la normativa de prevenció de riscos laborals regula les disposicions mínimes de seguretat i salut dels llocs de treball. Estableix normes mínimes de seguretat a complir per part de tots els centres de treball, per bé que hi ha algunes exclusions a l’àmbit d’aplicació.

Les Llistes d’autoavaluació que es presenten a continuació són unes orientacions d’ajuda a l’empresa perquè comprovi i revisi els principals aspectes a considerar de cara a disposar d’un adequat control dels riscos derivats de les condicions pròpies dels llocs de treball (seguretat estructural, espai de treball, vies de circulació, il·luminació, condicions ambientals, etc.).

La seva finalitat és que siguin un instrument d’autoavaluació i de millora de les accions ja adoptades.

Les llistes inclouen tots els requisits legals que estableix el RD 486/1997. En el cas del formulari 4, dedicat a les instal·lacions de servei i protecció, s’hi afegeixen també requisits propis de la reglamentació en seguretat industrial.

Les llistes estan dirigides als empresaris, al personal amb funcions de la direcció i als especialistes en prevenció de riscos, sobretot de les microempreses i empreses petites i mitjanes (PIME).

També poden ser útils com a recurs per als treballadors i els seus representants, per als professionals i per a les entitats externes a l’empresa, en la seva labor de formació, informació i assessorament, i per a qualsevol persona que vulgui millorar els seus coneixements en aquest àmbit.

Utilització de les llistes d’autoavaluació

S’inclouen un total de 8 llistes. Poden aplicar-se totes o només les que es considerin d’interès, segons necessitats.

Cada llista es dedica a un aspecte diferent de la seguretat i salut dels llocs de treball:

1. Gestió del risc i requisits legals .
2. Condicions generals.
3. Vies de circulació i sortides .
4. Instal·lacions de servei i protecció.
5. Condicions ambientals.
6. Il·luminació.
7. Serveis higiènics i locals de descans.
8. Material i locals de primers auxilis.

La verificació dels requisits a través de les Llistes d’autoavaluació s’ha de fer responent a cada pregunta en el mateix ordre en què apareixen.

Les respostes possibles són:

▪ Sí: El requisit es compleix.
▪ No: El requisit no es compleix.

Determinats requisits poden no ser aplicables a l’empresa; en aquest cas cal marcar N/A (No aplicable).

Després de cada ítem de les llistes s’indica entre claudàtors [ ] l’article o punt de l’annex del RD 486/1997 que estableix el requisit legal a què es fa referència.

A l’espai Observacions i/o accions es poden registrar les accions a adoptar per corregir millores o incompliments, així com tota la informació que es consideri d’interès: evidències i activitats que donen compliment, justificacions de la resposta, dubtes interpretatius a consultar, així com aquells aspectes pendents.

Després de completar les llistes, el formulari Pla d’acció facilita registrar totes les accions i mesures que l’empresa decideix adoptar per a la millora del control del risc, amb indicació del responsable d’executar-les i la data prevista de realització.

Per a més informació

Per a ampliar la informació sobre la gestió dels riscos laborals pot consultar les següents publicacions d’Asepeyo:

▪ Avaluació dels riscos laborals. Guia per a l’autoavaluació i millora del compliment dels requisits legals.
▪ Planificació de l’activitat preventiva. Guia per a l’autoavaluació i millora del compliment dels requisits legals.

Si necessita assistència per a la utilització de les llistes i/o assessorament per a la seva aplicació, contacti amb la nostra xarxa territorial de consultors en prevenció.

Per a rebre assessorament addicional, el servei sol·licitat haurà de formar part de la planificació periòdica de les activitats preventives de la Seguretat Social.

Consulti nostra xarxa de delegacions aquí.

 

R2E17050C
  • Fecha de publicación: 13/10/2017
  • Categorías: Riesgos
  • Formato: Cuestionarios
  • Idioma: Catalán
Descargar documento