Presentació

En iniciar-se un incendi és prioritari donar l’alarma i, seguidament, actuar el més ràpid possible amb els mitjans d’extinció disponibles que siguin adequats i estiguin en bones condicions d’ús.

Dels diferents equips que es poden trobar, els extintors d’incendis són els equips millors de lluita contra el foc per als primers moments, quan comença un incendi i les possibilitats d’extingir-lo són elevades. D’altra banda, tot i que no existeixen estadístiques de la seva utilització, se sap de manera certa que són molts els conats d’incendis extingits cada any amb aquests equips senzills.

L’èxit de la seva utilització –l’extinció del conat d’incendi– està directament relacionat amb la disponibilitat de l’extintor adequat i la perícia de la persona que el fa servir. Aquest entrenament pràctic no és objecte d’aquesta Guia de selecció i instal·lació.

Per garantir l’eficàcia en l’extinció es requereixen unes condicions que cal considerar al moment de la selecció, la seva distribució i la seva vida útil, de manera que es pugui garantir la seva idoneïtat per a la protecció de les persones i dels béns en els moments inicials d’un incendi, que és quan ens és d’utilitat.

Un extintor és adequat quan la seva eficàcia està relacionada amb el tipus de combustible o combustibles presents de l’àrea protegida, quan contingui la quantitat suficient d’agent extintor apropiat, quan sigui fàcil i disponible i, a més, estigui en condicions correctes de funcionament.

Amb tot, a la pràctica, malgrat la seva disponibilitat general, tant en l’àmbit laboral com en les activitats d’oci i domèstiques, sovint és freqüent trobar situacions d’inadequació de l’agent extintor, o de l’eficàcia necessària i, encara més freqüentment, quantes vegades es troba en un estat de
conservació deficient i una accessibilitat incorrecta.

Per ajudar-lo en la selecció de l’extintor més adient a les seves necessitats i a la normativa sobre protecció contra incendis, exigible segons l’activitat que es desenvolupa en la seva empresa, posem a la seva disposició aquesta Guia per a la selecció, instal·lació, manteniment i ús dels extintors d’incendi, amb el propòsit de millorar el nivell de seguretat que proporcionen aquests equips contra incendis.

 

P1E06008V07C

  • Categorías: Profesionales de la prevención
  • Fecha de publicación: 07/03/2017
  • Formato: Guías y manuales
  • Idioma: Catalán