Boques d’incendis equipades. Guia de bones pràctiques per a la instal·lació, ús i manteniment

Les boques d’incendis equipades són uns elements de lluita contra el foc, d’obligada instal·lació en determinats usos i activitats. Tenen per missió proporcionar aigua per extingir el foc o refredar superfícies per evitar l’avançament del foc i controlar-lo.

La seva obligada instal·lació depèn de diversos factors, com poden ser el tipus d’activitat, la superfície on aquesta es desenvolupa i la càrrega de foc existent. Hi ha dues normatives que regulen l’obligatorietat de la seva instal·lació, d’una banda el Codi tècnic de l’edificació, i de l’altra, el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. A part hi ha reglaments de seguretat industrial que també obliguen a fer la instal·lació.

Les boques d’incendi equipades poden ser de mànega semirígida (anomenada col·loquialment de 25 mm) o de mànega plana (anomenada també de 45 mm). La seva instal·lació ve indicada per les normes UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2 respectivament, en què es defineixen clarament els requisits dels seus components, els mètodes d’assaig, l’avaluació de conformitat, el marcatge i les instruccions d’ús.

És molt important conèixer les diferències que hi ha en l’ús de les boques d’incendi. Les de mànega plana (45 mm) funcionen a més pressió i, per tant, el personal hi ha d’estar familiaritzat. Les de mànega semirígida són les més senzilles d’utilitzar.

El seu manteniment ve indicat en el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, on s’especifiquen les operacions de manteniment que ha de dur a terme el seu responsable titular.

Les boques d’incendis ens poden ajudar a extingir i evitar la propagació dels incendis, però les hem de tenir instal·lades adequadament, fer-hi un bon manteniment, i disposar de personal preparat i que les sàpiga fer servir correctament.

En proceso de actualización
P1E08010V03C
  • Fecha de publicación: 07/03/2017
  • Categorías: Profesionales de la prevención
  • Formato: Guías y manuales
  • Idioma: Catalán
Descargar documento