Presentació

La protecció integral contra el risc d’incendi ha d’incloure les actuacions que tendeixin a la disminució del risc intrínsec inherent a les diferents activitats empresarials. També les accions contínues per a prevenir i evitar la seva aparició.

L’experiència diària demostra que es pot generar un incendi ben fàcilment. Això ens obliga a disposar dels mitjans apropiats per plantar-hi cara, per tal que les conseqüències siguin mínimes.

Segons l’activitat i les característiques de l’edifici i de les instal·lacions a protegir, cal recórrer a les instal·lacions d’hidrants contra incendis:

  • Quan es preveu que un incendi potencial pot adquirir unes dimensions importants.
  • Quan la seva extinció requereix disposar de molta aigua i projectar-la des de l’exterior dels edificis.

L’eficàcia d’aquest sistema de protecció depèn de la qualitat dels elements que la componen, incloent-hi el sistema de proveïment d’aigua, en cabal i pressió suficients, a adequar segons les necessitats de cada situació i, en particular, en tractar-se d’una instal·lació de tipus privat en un establiment industrial.

La seva instal·lació és clau per a garantir el bon funcionament, seguint aquells paràmetres ben distribuïts que assegurin la cobertura real de totes i cadascuna de les àrees que s’hagin de protegir, i un adequat manteniment.

Si es disposa d’una brigada d’incendis, amb un equip d’intervenció organitzat, a aquest se l’ha de proporcionar un aprenentatge periòdic i eficient. Pràctiques molt necessàries ateses les característiques pròpies de la instal·lació, quan parlem d’estendre mànegues i conèixer les pressions a utilitzar, les quals poden comprometre la seguretat de les persones que les manipulen.

Aquesta Guia pretén perquè ajudar a mantenir i millorar el nivell de seguretat que proporcionen els hidrants per a fer front al foc.

En proceso de actualización
P1E16009V03C
  • Fecha de publicación: 30/06/2020
  • Categorías: Profesionales de la prevención
  • Formato: Guías y manuales
  • Idioma: Catalán
Descargar documento