Presentació

La protecció integral contra el risc d’incendi ha d’incloure les actuacions que tendeixin a la disminució del risc intrínsec inherent a les diferents activitats empresarials, així com les accions contínues per a prevenir i evitar la seva aparició.

Malgrat tot això, l’experiència diària demostra que es pot generar un incendi ben fàcilment, i això ens obliga a disposar dels mitjans apropiats per plantar-hi cara, per tal que les conseqüències siguin mínimes, a més de tenir les previsions de protecció del patrimoni adoptades i assumides
per la direcció de l’empresa.
Segons l’activitat i les característiques de l’edifici i de les instal·lacions a protegir, quan es preveu que un incendi potencial pot adquirir unes dimensions importants, i que la seva extinció requereix disposar de molta aigua i projectar-la des de l’exterior dels edificis, és aleshores quan
cal recórrer a les instal·lacions d’hidrants contra incendis.

L’eficàcia d’aquest sistema de protecció depèn de la qualitat dels elements que la componen, incloent-hi el sistema de proveïment d’aigua, en cabal i pressió suficients, a adequar segons les necessitats de cada situació i, en particular, en tractar-se d’una instal·lació de tipus privat en un establiment industrial.

La seva instal·lació és clau per a garantir el bon funcionament, seguint aquells paràmetres ben distribuïts que assegurin la cobertura real de totes i cadascuna de les àrees que s’hagin de protegir, i un adequat manteniment.

Si es disposa d’una brigada d’incendis, amb un equip d’intervenció organitzat, a aquest se l’ha de proporcionar un aprenentatge periòdic i eficient. Pràctiques molt necessàries ateses les característiques pròpies de la instal·lació, quan parlem d’estendre mànegues i conèixer les pressions a utilitzar, les quals poden comprometre la seguretat de les persones que les manipulen.

Coneixedors de la importància de les instal·lacions de protecció contra incendis a les empreses, i amb l’objectiu d’ajudar-lo a identificar i dissenyar el tipus més adient per a les seves necessitats, respecte a la normativa de protecció exigible en funció de l’activitat que desenvolupa la seva empresa, posem a la seva disposició aquesta Guia per a la instal·lació, manteniment i ús dels hidrants contra incendis, perquè pugui mantenir i millorar el nivell de seguretat que proporcionen els equips abans esmentats per a fer front al foc.

 

P1E16009V03C

  • Categorías: Profesionales de la prevención
  • Fecha de publicación: 30/06/2020
  • Formato: Guías y manuales
  • Idioma: Catalán