Gestió de la prevenció de riscos laborals

El pla de prevenció de riscos laborals és l’element central de la gestió de l’empresa. El seu propòsit és aconseguir la integració de la prevenció dins l’organització i la protecció eficaç de seguretat i salut per als treballadors. Els seus instruments essencials són l’avaluació dels riscos i la
planificació de l’activitat preventiva.

L’avaluació dels riscos té la finalitat de determinar si els controls dels riscos són suficients i adequats, d’aquí la seva importància. És un mitjà perquè s’adoptin les mesures necessàries, les quals hauran de ser objecte de la planificació de l’activitat preventiva.

L’elaboració i aplicació del pla i els seus dos instruments –l’avaluació i la planificació– ha de complir amb els requisits legals que estableix la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) i el Reglament dels serveis de prevenció (RSP).

En l’articulat d’aquestes dues disposicions els requisits legals s’entrellacen entre si i amb d’altres obligacions preventives, la qual cosa dificulta la seva identificació i comprensió i, en conseqüència, la seva aplicació.

En què el poden ajudar les llistes d’autoavaluació

Les Llistes d’autoavaluació que es presenten tot seguit són una guia d’ajuda a l’empresa per al compliment dels requisits legals aplicables a aquestes activitats.

Les llistes van adreçades a empresaris, personal amb funcions de direcció i especialistes en prevenció de riscos de microempreses i empreses petites i mitjanes (PIME), molt especialment.

També pot ser un recurs útil per als treballadors i els seus representants, a professionals i entitats externes a l’empresa en les tasques de formació, informació i assessorament, i a tothom qui vulgui millorar els coneixements en aquest àmbit.

Utilització de les llistes d’autoavaluació

Recomanem l’ús conjunt de les Llistes d’autoavaluació amb les publicacions referenciades més endavant, concretament a l’apartat Per a més informació. En aquestes publicacions pot obtenir informació sobre:

 • Els requisits legals aplicables, agrupats i ordenats en els mateixos apartats que les preguntes de la llista.
 • Els conceptes principals i unes referències d’altres recursos disponibles.

La verificació dels requisits legals a través de la Llista d’autoavaluació es fa responent a cadascuna de les preguntes, en el mateix ordre que apareixen. Les respostes possibles són:

 • Si: El requisit es compleix.
 • No: El requisit no es compleix.

Determinats requisits poden no ser aplicables a l’empresa. En aquest cas cal marcar l’opció N/A (No aplicable). La resta de requisits són aplicables, per normativa, en tots els casos.

A l’espai Observacions/accions, disponible al final de cada llista, es poden registrar les accions a adoptar per corregir millores o incompliments, així com tota la informació que es consideri d’interès: evidències i activitats que donen compliment, justificacions de la resposta, dubtes
interpretatius a consultar, o temes pendents.

Després de completar les llistes, el formulari Pla d’acció de la pàgina 10 facilita registrar cada una de les accions i de les mesures que l’empresa decideix adoptar per a la millora de la gestió, amb indicació de la persona responsable d’executar-les i la data prevista.

Per a més informació

Per a ampliar informació sobre les Llistes d’autoavaluació i la metodologia per a la seva utilització, o en cas de voler eixamplar els coneixements sobre la gestió de la prevenció de riscos laborals, pot consultar aquestes publicacions d’Asepeyo:

 • Pla de Prevenció de Riscos Laborals. Guia per a l’autoavaluació i la millora del compliment dels requisits legals.
 • Avaluació dels riscos laborals. Guia per a l’autoavaluació i la millora del compliment dels requisits legals.
 • Planificació de l’activitat preventiva. Guia per a l’autoavaluació i la millora del compliment dels requisits legals.

 

G2E17044C
 • Fecha de publicación: 16/06/2017
 • Categorías: Gestión
 • Formato: Cuestionarios
 • Idioma: Catalán
Descargar documento