Llistes d'autoavaluació d'Asepeyo sobre gestió dels accidents, incidents i altres danys per a la salut d'ajuda a l'empresa per a avaluar el seu acompliment

En què poden ajudar les llistes d’autoavaluació

Les Llistes d’autoavaluació sobre gestió d’accidents i incidents que es presenten a continuació són una guia d’ajuda a l’empresa per avaluar el seu acompliment en els següents àmbits:

▪ Preparació prèvia de l’organització davant la possible ocurrència d’un dany a la salut derivat del treball (Llista d’autoavaluació 2, pàgines 13 a 23).
▪ Actuacions realitzades després de l’ocurrència dels danys esdevinguts fins a avui, si n’hi ha (Llista d’autoavaluació 3, pàgines 25 a 32).

Inclou, tant les preguntes basades en requisits legals (destacades en fons gris i indicació de la norma) com les que fan referència a bones pràctiques de gestió (fons blanc).

A més, aporta models de formularis i d’informes per ajudar l’empresa en les seves actuacions, ja des d’un punt de vista metodològic, ja documental.

Aquests recursos estan destinats als empresaris, al personal amb funcions de direcció i als especialistes en prevenció de riscos, molt especialment els de les microempreses i empreses petites i mitjanes (PIME).

També pot ser útil com a recurs per als treballadors i els seus representants, a professionals i entitats externes a l’empresa en la tasca de formació, informació i assessorament, i a qualsevol persona que necessiti millorar els coneixements en aquest àmbit.

 

L’activitat es fa d’acord amb la planificació periòdica de l’activitat preventiva, a desenvolupar per les mútues, que estableix el Ministeri de Treball i Economia Social, en particular referent a destinataris i actuacions.

G2E18118C

  • Fecha de publicación: 24/05/2018
  • Categorías: Gestión
  • Formato: Cuestionarios
  • Idioma: Catalán
Descargar documento