Guia d'Asepeyo Conèixer i protegir l'esquena

Presentació

Quantes persones pateixen, en més o menys grau, mal d’esquena? Quantes d’elles estan al corrent dels riscos que comporta fer esforços en condicions posturals desfavorables? I quantes són conscients que una postura incorrecta mantinguda cert temps, en activitats o tasques aparentment no penoses, pot arribar a produir lesions acumulatives greus?

En contra de l’opinió popular, els problemes i els mals d’esquena no s’agafen només aixecant càrregues pesades o fent-ho malament. També es poden produir com a conseqüència d’haver adoptat males postures i de fer moviments incorrectes en la vida diària i en ocupacions ben corrents (tasques amb l’ordinador, escriure, cosir, fer els llits, treballar en un tauler de dibuix, portar la bossa de la compra, etc.).

Tanmateix, i en contra del que pugui semblar, els trastorns i els mals d’esquena no són exclusius de les persones grans; (també les persones joves i de mitjana edat els pateixen sovint si no adopten les degudes precaucions).

Com protegir l’esquena

En l’àmbit laboral, tot i aconseguir un bon nivell de qualitat en les condicions de treball (millora de l’estat dels locals i els llocs; racionalitzant les operacions de manutenció i manipulació; utilitzant equips auxiliars per reduir esforços, i dotant l’operari de la protecció personal adequada) ja es podria dir que s’ha fet molt per a la seguretat…, però no és pas tot.

Passa que la persona, encara que compti amb unes bones condicions de treball, utilitza també el seu cos. En el transport amb carretons elevadors, per exemple, la paleta s’ha de carregar abans i de descarregar després i a mà. En el moviment de càrregues amb grues, és l’home qui ha de col·locar també a mà les eslingues, els cables i els cordatges, moment en què les postures incorrectes poden produir lesions.

També les males postures en feines estàtiques poden ser tan nocives com en feines que es facin esforços mal fets.

L’experiència demostra que les persones que no han rebut una formació adient, a vegades no saben adoptar les bones postures espontàniament, ni mouen prou bé l’esquena des d’un caire preventiu.

El fet de saber com funciona la columna vertebral, conèixer les seves limitacions, així com les postures correctes per a mantenir-ne la integritat, esdevé un factor fonamental per evitar lesions i mals d’esquena i, fins i tot, per atenuar els que ja es poguessin patir.

Els objectius d’aquest manual no són altres que oferir uns consells pràctics de caire divulgatiu per a evitar mals d’esquena, i destacar la importància de tenir cura del cos en la nostra vida laboral i privada.

Aquesta publicació queda emmarcada dins del Pla general d’activitats preventives de la Seguretat Social.

R1E17018C
  • Fecha de publicación: 14/07/2017
  • Categorías: Riesgos
  • Formato: Guías y manuales
  • Idioma: Catalán
Descargar documento