Introducció. Caigudes des de vehicles

Al sector del transport de mercaderies, que suposa una part important producte interior brut del nostre país, es produeix un elevat nombre d’accidents a part dels de trànsit.

Molts d’ells son provocats per:

  • La pérdua de l’equilibri del treballador a l’accedir a la cabina de conducció
  • Durant les operacions de càrrega y descàrrega del vehicle, en especial en els moments de posar i treure la lona de subjecció .

Altres accidents molt freqüents són els ocasionats per relliscades, entrebancs i caigudes, tant a la plataforma del vehicle com a nivell del terra a les zones de càrrega i descàrrega.

Accidents de conseqüències no desitjades, en algun cas mortals o amb greus secuelas invalidants.

Asepeyo ha elaborat aquest document informatiu de sensibilització dirigit al personal que treballa en l’àmbit del transport on s’indiquen els factors de risc i mesures preventives associades en les activitats realitzades en vehicles de transport de mercaderies (camions, furgonetes, cisternes, etc), que comporten riscos associats a las caigudes que poden ser tant a diferent nivell com al mateix nivell. Indicant algunes de les bones pràctiques i mesures preventives bàsiques per a les operacions de càrrega i descàrrega, col·locació i assegurament de mercaderies i de lones, accés i sortida del lloc de treball, manteniment del vehicle i altres condicions de treball en general.

A vegades la tasca més senzilla pot ser la més perillosa.

Document elaborat per Asepeyo que forma part del Pla General d’Activitats Preventives aprovat per la Secretaria de l’Estat de la Seguretat Social

S’adjunta tambe l’enllaç amb la Nota Técnica de Prevención de l’Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo relacionada amb el tema d’accidents en transports de mercaderies el NTP 1076 Muelles de carga y descarga: seguridad

R6E20195C
  • Fecha de publicación: 23/09/2020
  • Categorías: Riesgos
  • Formato: Pequeño formato
  • Idioma: Catalán
Descargar documento