Guia d'Asepeyo Risc d’exposició a agents cancerígens

Risc d’exposició a agents cancerígens

El risc d’exposició a agents químics està present en molts llocs de treball, i no només de les empreses químiques, sinó de qualsevol sector d’activitat. Així doncs, donat els greus efectes adversos que poden produir, és prioritari identificar-los i prendre les mesures preventives adequades per controlar-ne els riscos associats.

Aplicant la metodologia actual per avaluar els riscos, basada en els mesuraments i en la comparació amb els valors límit ambientals, trobem el primer problema. Moltes substàncies cancerígenes no tenen assignat un valor límit i altres, tot i tenir-lo, no ens protegeixen de l’efecte cancerigen perquè no hi ha una relació dosi-efecte i, normalment, el valor límit establert està dissenyat per a un altre efecte crític sobre l’organisme que no és l’efecte cancerigen. Per això, moltes vegades estem obligats a prendre mesures preventives per aconseguir una exposició tan baixa com sigui raonablement assolible (ALARA). Això, però, és imprecís i relatiu, molt fàcil d’expressar però difícil de concretar en cada circumstància i gens segur des d’un punt de vista jurídic.

En aquest moment, la problemàtica no té una solució ideal, però se’n comencen a estudiar nous enfocaments a Alemanya. L’ús dels DMEL en lloc dels DNEL, segons el REACH, l’autorització per comercialitzar substàncies CMR (REACH), etc., són estratègies que en un futur poden donar els seus fruits i ajudar a controlar aquests riscos.

Eines

L’objectiu d’aquesta guia és donar eines d’ajuda tècnica, per controlar els riscos, i legal, per complir la legislació vigent.

Aquestes eines estan destinades a ajudar les empreses a identificar correctament els agents cancerígens, a avaluar-los i a establir mesures de gestió de riscos adequades i adaptades a les necessitats de cada lloc de treball, incloent-hi la formació dels treballadors. Amb aquest objectiu, a més de la normativa espanyola, tenim en compte enllaços a bases de dades nacionals i internacionals. Aquestes ens ajuden a identificar i classificar aquests agents i principalment, a buscar-hi substituts, ja que aquesta és una de les mesures preventives prioritàries que volen implementar el Reglament d’Agents Químics (de moment sense èxit) i el REACH.

Dades estadístiques

Per acabar, volem recordar que l’any 2011 es van declarar a Espanya 18.121 casos de malalties professionals totals (amb baixa i sense baixa). D’aquestes, 77 van ser de càncer.

La majoria d’aquests casos (64) van ser causats per exposició a l’amiant, l’ús i la comercialització del qual està prohibida. Malgrat això, està present a les instal·lacions de nombrosos edificis i de vegades és difícil d’identificar, de manera que quan es treballa en aquests espais no s’apliquen les mesures de prevenció adequades.

En proceso de actualización
R1E16014C
  • Fecha de publicación: 07/03/2017
  • Categorías: Riesgos
  • Formato: Guías y manuales
  • Idioma: Catalán
Descargar documento