En què poden ajudar la llista i els formularis d’autoavaluació

La concurrència de diferents empreses en un mateix centre de treball dóna lloc a l’aparició d’interaccions entre activitats desenvolupades pels seus treballadors.

L’aparició de nous riscos o de condicions que condueixen a l’augment de la seva gravetat comporta la necessitat de la seva identificació, avaluació i tractament específic.

En aquestes situacions hi ha d’haver una actuació integrada de les empreses concurrents, per la qual cosa cal establir mitjans de coordinació específics i adequats a les activitats i circumstàncies de la concurrència. Només d’aquesta manera comporten unes mesures preventives efectives.

L’establiment dels mitjans de coordinació entre les empreses ha de complir amb els requisits legals establerts per l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. També amb la normativa que desenvolupa l’esmentat article: el R.D. 171/2004.

La llista i els formularis d’autoavaluació són una guia d’ajuda a l’empresa per al compliment dels requisits legals aplicables a l’establiment dels mitjans de coordinació.

De manera més específica, els formularis donen orientació a les següents tasques:

a) Identificació i anàlisi de les situacions de concurrència de l’empresa.
b) Establiment de millores de:

• Els mitjans de coordinació entre empreses.
• Les mesures aplicades per al control dels riscos originats o agreujats per la concurrència.

L’emplenament dels formularis ajuda a determinar si els mitjans de coordinació que adopta són suficients i adequats.

Després de completar la llista i els formularis, el Pla d’acció facilita registrar totes les accions i mesures que l’empresa decideix adoptar per a la millora de la coordinació.

La publicació està destinada empresaris, el personal amb funcions de direcció i els especialistes en prevenció de riscos, molt especialment de la PIME.

També pot ser útil com a recurs als treballadors i els seus representants, a professionals i entitats externes a l’empresa en la seva tasca de formació, informació i assessorament a la mateixa. I en general a qualsevol persona que vulgui millorar els seus coneixements en aquest àmbit.

Per a més informació

Per ampliar informació sobre la gestió de la prevenció de riscos laborals es poden consultar les següents publicacions d’Asepeyo:

• Pla de prevenció de riscos laborals. Guia per a l’autoavaluació i millora del compliment dels requisits legals.
• Avaluació dels riscos laborals. Guia per a l’autoavaluació i millora del compliment dels requisits legals.
• Planificació de l’activitat preventiva. Guia per a l’autoavaluació i millora del compliment dels requisits legals.
• Gestió de la prevenció de riscos laborals. Llistes d’autoavaluació.

Contacti amb la nostra xarxa territorial de consultors en prevenció per ampliar informació sobre la llista i els formularis d’autoavaluació. També si necessita assessorament per a la seva aplicació. O senzillament en cas d’estar interessat en ampliar els coneixements sobre la coordinació d’activitats empresarials.

Per rebre assessorament addicional, el servei requerit ha de formar part de la planificació periòdica de les activitats preventives de la Seguretat Social.

 

G2E17049C
  • Fecha de publicación: 14/06/2017
  • Categorías: Gestión
  • Formato: Cuestionarios
  • Idioma: Catalán
Descargar documento