Presentació

Els sistemes de detecció d’incendis són uns mitjans molt eficaços per protegir les persones, les instal·lacions, els equips, els béns i els materials dels perills derivats d’un incendi, si són instal·lats, mantinguts i utilitzats adequadament.

Han anat evolucionant a poc a poc al llarg de la seva existència. Avui dia s’han consolidat a causa de l’avanç de les tecnologies i de l’experiència en la seva utilització, i són un component indispensable a l’hora de detectar un incendi, d’importància rellevant en les seves fases inicials, quan els moments són més crítics. D’entrada, un incendi pot ser sufocat molt fàcilment. En canvi, una detecció tardana retardaria les actuacions d’emergència previstes i provocar grans pèrdues elevant exponencialment la dificultat d’extingir-lo.

Al nostre país els sistemes de detecció d’incendis són exigibles en determinades activitats (comercials, sanitàries, administratives, de pública concurrència, residencials, docents, industrials, etc.), en funció, també, de la superfície ocupada. Els requeriments són imposats pel Document bàsic de seguretat contra incendis del Codi Tècnic de l’Edificació, el qual engloba les edificacions que no són d’ús industrial, i pel Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, que engloba els edificis d’ús industrial. També existeixen Reglaments de seguretat industrial que obliguen la seva instal·lació.

El manteniment s’ha de fer tal com indica el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. Aquest especifica les operacions que ha de dur a terme el titular de la instal·lació. Amb un bon manteniment, ens assegurem la fiabilitat d’actuació del sistema.

La normativa tècnica que ens facilita el seu correcte i adequat disseny ve determinada a les normes UNE-EN-54, Sistemes de detecció i alarma d’incendis; i en la norma UNE 23007-14, Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 14: Planificació, disseny, instal·lació, posada en servei, ús i manteniment.

Aquest document pretén aportar informació tècnica de referència sobre els sistemes automàtics de detecció d’incendis.

En proceso de actualización
P1E07011V03C
  • Fecha de publicación: 30/06/2020
  • Categorías: Profesionales de la prevención
  • Formato: Guías y manuales
  • Idioma: Catalán
Descargar documento