Guia Agricultura i Ramaderia

 

Antecedents

El sector agrícola i ramader representa una gran part del producte interior brut, aproximadament un 2,5% del total, i ocupa una part important de la població del país.

El seu CNAE corresponent és el 01 Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats amb aquestes.

En l’última dècada (2010-2019), l’índex d’incidència del sector s’ha mantingut entre els 3.800 i els gairebé 5.000 punts, indicant un augment de l’accidentalitat lent però progressiu.

El sector agrícola i ramader entra dins de les divisions d’activitat amb major nombre d’accidents de treball greus i mortals. El seu índex d’incidència d’accidents de treball és lleugerament superior a la de l’activitat industrial, sense assolir els nivells del sector de la construcció.

Aquest sector també s’ha vist afectat pels canvis tecnològics, que aporten millores en el camp de la productivitat i han de tenir el seu reflex en la millora de les condicions de treball. En particular en l’ús de drons i robots.

En aquesta publicació considerem i introduïm els avenços que les noves tecnologies han aportat al sector.

Objecte

Aquesta publicació s’emmarca dins del Pla general d’activitats preventives de la Seguretat Social a aplicar amb les Mútues col·laboradores, i pretén ser una eina d’informació i sensibilització per a aquelles empreses que desenvolupen activitats agrícoles i ramaderes.

Destinataris

Està dirigida als responsables de la prevenció de riscos laborals a l’empresa i pretén informar i assessorar sobre els riscos específics d’aquesta activitat, amb la finalitat d’eliminar o reduir a l’origen les causes dels riscos i afirmar el compromís d’establir una cultura preventiva, que és tasca de tots.

Enllaços d’interès

Cartel de prevención de riesgo por COVID-19 en el entorno de trabajo de la agricultura

Quadern sobre Seguretat i Salut Laboral per a les Entitats d’assessorament agrari de Catalunya

Sector Agrario INSST (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo)

R1E17085V02C
  • Fecha de publicación: 15/03/2021
  • Categorías: Riesgos
  • Formato: Guías y manuales
  • Idioma: Catalán
Descargar documento