Caigudes d’altura

Una situació amb el risc de caiguda d’altura, o caiguda a diferent nivell, és la que el treballador està situat en un lloc des del qual pot caure a una zona inferior.

Poden ser situacions d’escassa altura, com quan un treballador d’un supermercat puja a una banqueta per reposar la prestatgeria, o situacions de gran altura, com quan un operari d’una empresa subcontractada puja a reparar la claraboia d’una nau industrial.

Al voltant de 50 treballadors moren cada any a Espanya per cops a resultes de caigudes. Aquesta és la forma d’accident mortal en jornada de treball més freqüent, si exceptuem les patologies no traumàtiques i els accidents de trànsit. Cap sector d’activitat se’n lliura. Per bé que més de la meitat (55%) ocorren en la construcció, la resta es reparteixen entre els sectors serveis (27%), indústria(14%) i agrari (4%).

Una gestió adequada del risc de caiguda d’altura requereix la identificació prèvia dels possibles perills de caure en altura a l’organització, una avaluació del risc derivat d’aquests perills i el seu tractament o control efectiu. Per normativa, totes les empreses han de dur a terme l’avaluació de riscos de tots els seus llocs de treball, sigui la que sigui la seva activitat i grandària, i també conservar-ne la documentació.

En què et pot ajudar la llista d’autoavaluació

La Llista d’autoavaluació que tot seguit es presenta es tracta d’una guia d’ajuda per a l’empresa, perquè comprovi i revisi els aspectes principals a considerar per a un control del risc de caiguda d’altura adequat en les seves operacions. La finalitat és ser un instrument d’autoavaluació i de millora de les accions que ja s’estan fent.

La llista va adreçada a l’empresari, al personal amb funcions de la direcció i als especialistes en prevenció de riscos, molt especialment de les microempreses, i empreses petites i mitjanes (PIME).

També pot ser útil com a recurs als treballadors i els seus representants, a professionals i entitats externes a l’empresa en la seva tasca de formació, informació i assessorament, i a qualsevol persona que pretengui millorar els coneixements en aquest àmbit.

 

Utilització de la llista d’autoavaluació

Recomanem l’ús conjunt de la Llista d’autoavaluació amb la publicació referenciada més endavant, a l’apartat Per a més informació. En aquesta publicació es pot obtenir informació sobre els diferents treballs, equips i factors relacionats amb el risc de caiguda d’altura, així com les mesures i accions de prevenció que han d’adoptar-se.

La verificació dels requisits a través de la Llista d’autoavaluació es fa responent a cadascuna de les preguntes, en el mateix ordre que apareixen.

Les respostes possibles són:

Sí: El requisit es compleix.
No: El requisit no es compleix.

Determinats requisits poden no ser aplicables a l’empresa. En aquest cas s’ha de marcar l’opció N/A (no aplicable).

A l’espai Observacions i/o accions es poden registrar les accions a adoptar per corregir millores o incompliments, així com tota aquella informació que es consideri d’interès:

  • Evidències i activitats que donen compliment
  • Justificacions de la resposta
  • Dubtes interpretatius que vol consultar
  • Aspectes pendents.

Després de completar les llistes, el formulari Pla d’acció facilita registrar totes les accions i mesures que l’empresa decideix adoptar per millorar el control del risc, amb indicació de la persona responsable d’executar-les i la data prevista.

 

Per a més informació

Per a ampliar la informació sobre la prevenció del risc de caiguda d’altura pot consultar aquesta publicació d’Asepeyo:

Caigudes d’altura. Un risc a totes les empresas.

Si necessita assistència per a la utilització de les llistes i/o assessorament, contacti amb la nostra xarxa territorial de consultors en prevenció.

Per rebre assessorament addicional, el servei que se sol·liciti ha de formar part de la planificació periòdica de les activitats preventives de la Seguretat Social.

Consulti la nostra xarxa de delegacions aquí.

 

R2E17045C
  • Fecha de publicación: 20/06/2017
  • Categorías: Riesgos
  • Formato: Cuestionarios
  • Idioma: Catalán
Descargar documento