Drons mesura d’ acció preventiva al control de riscos per caígudes d’ altura.