Drons mesura d’ acció preventiva al control de riscos en espais confinats.